ਵਿਵਸਾਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਵਸਾਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2009 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ)

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
1 2009 17 758 1616 378
2 2010 69 3568 25956 5891
3 2011 60 309 18725 6126
4 2012 40 3941 2331 814
5 2013 21 3680 2807 935
6 2014 16 2353 3894 1240
7 2015 23 14277 13201 5734
8 2016 33 9238 14040 2686
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 26-07-2018
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top