ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਤਜਰਬਾ, ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10-24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ: -

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ।

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ।

• ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਰੇ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ  ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

  • ਜੋ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਕਟ ਨਿਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਜੋ 10-24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਐਕਟ ਨਿਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

    ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

    ER-I ਤਿਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਿਟਰਨ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਆਕਾਰ(38.6 KB)

    DPER-I  ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਟਰਨ । PDF ਡਾਊਨਲੋਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਆਕਾਰ(43.3 KB)

    DPER-II ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ। PDF ਡਾਊਨਲੋਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਆਕਾਰ(38.7 KB)

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 05-05-2022
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top