ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਇਹ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 31-07-2018
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top