ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

  • ਮਿਤੀ 01-4-2006 to 31-3-2017 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਣਾ.
  • ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ 18 $ 4 $ 83F5 ਲੈਬ .1 / 2785 ਮਿਤੀ 01-07-2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2017 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਣਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ੀ
2006-2007 4803 6532068-50
2007-2008 3067 4189546-50
2008-2009 2446 3386706-50
2009-2010 2308 3404001-75
2010-2011 1808 2577821-25
2011-2012 1080 1485358-50
2012-2013 950 1269547-25
2013-2014 309 346771-00
2014-2015 444 652575-00
2015-2016 210 2,72,100-00
2016-2017 134 1,54,950-00
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 21-02-2018
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top