ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 01-04-2006 ਤੋਂ 31-03-2021 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੰਡ
  • ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18/4/83-5 Lab.1/2785 ਮਿਤੀ 01-07-2005 ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2021 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਣਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ੀ
2006-2007 4803 6532068-50
2007-2008 3067 4189546-50
2008-2009 2446 3386706-50
2009-2010 2308 3404001-75
2010-2011 1808 2577821-25
2011-2012 1080 1485358-50
2012-2013 950 1269547-25
2013-2014 309 346771-00
2014-2015 444 652575-00
2015-2016 210 2,72,100-00
2016-2017 134 1,54,950-00
2017-2018 212 3,37,275-00
2018-2019 97 1,13,025-00
2019-2020 42 53,550-00
2020-2021 7 7650-00
ਅਟੈਚਮੈਂਟਸਆਕਾਰ
unemployment allowance (1).pdf Notification No.18/4/83-5 Lab.1/2785 dated 01-07-2005901.87 KB
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 01-06-2022
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top