ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ "ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ - ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ.

ਇਹ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ "ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ - ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ.

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 26-07-2018
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top